Oświadczenie w sprawie dostępności Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy zobowiązują się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej mzk.bydgoszcz.pl.Data publikacji strony internetowej: 2023-09-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-09-01.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.Oświadczenie sporządzono: 2023-09-01
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Rybickakrybicka@mzk.bydgoszcz.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 52 324 94 41. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Interesanci przyjmowani są w Dziale Nadzoru Ruchu.Opis dojścia do Działu Nadzoru Ruchu:

  1. Dział Nadzoru Ruchu znajduje się na wysokim parterze. Wejście do niego znajduje się od zachodniej strony budynku administracyjnego przy ul. Inowrocławskiej 11 w Bydgoszczy.
  2. Teren przy budynku (od strony zachodniej) jest ogrodzony, znajduje się na nim parking dla samochodów osobowych. Nawierzchnia terenu jest z kostki betonowej.
  3. W ogrodzeniu usytuowane są: bramka – przejście dla pieszych i szlaban – wjazd dla samochodów.
  4. Przed bramką jest chodnik betonowy.
  5. Bramka jest o szerokości 94cm. Bezpośrednio za bramką jest próg o wysokości 8cm, który tworzą płyty granitowe o szerokości 100 cm i długości 117 cm.
  6. W odległości 117cm od bramki znajdują się schody betonowe (wyłożone płytami granitowymi) o szerokości 100cm – trzy stopnie, każdy o wysokości 16cm i szerokości (głębokości) 36cm. Po obu stronach schodów są betonowe murki oporowe o wysokości 58cm. Po lewej stronie schodów (od strony bramki) na wysokości 110 cm znajduje się metalowa poręcz.
  7. W odległości ok. 300cm od schodów opisanych w p.6 znajdują się kolejne betonowe schody (wyłożone płytami granitowymi) – wejściowe do Działu Nadzoru Ruchu.
  8. Schody wejściowe są o szerokości 206cm – 8 stopni, każdy stopień o szerokości (głębokości) 32cm i wysokości 16cm. Ostatni ósmy stopień (górny) wchodzi w skład podestu o wymiarach: szerokość 206cm, długość (głębokość) 180cm.
  9. Po obu stronach schodów i podestu są metalowe balustrady o wysokości 110cm.
  10. Z podestu, poprzez przeszklone drzwi (205/110cm), bez progu, wchodzi się do korytarza. Po obu stronach korytarza znajdują się pomieszczenia biurowe i sanitarne Działu Nadzoru Ruchu.